تنظیم زمان در دامین و استفاده از Daylight

امروز زمان بیشتر کامپیوتر ها یک ساعت به عقب برگشت. در حالی که طبق قانون رسمی کشور این کار باید 30شهریور ماه انجام شود. طبق قانون ساعت رسمی کشور  1 فروردین یک ساعت جلو می رود و 31 شهریور به جای خود برمی گردد. اما چرا برای ویندوز این اتفاق رخ می دهد. این مکانیسم اطلاعت بیشتر دربارهتنظیم زمان در دامین و استفاده از Daylight[…]

Base Schema Versions یا نسخه پایه Schema

Schema چهارچوب و ساختار اطلاعات ذخیره شده در Active Directory را مشخص می کند. در این قسمت می خواهم به بررسی نسخه های مختلف Schema بپردازم. این مقاله تا ویندوز 2003 را شامل می شود. زمانی که شما از نسخه پایه Schema صحبت می کنید. دو نسخه از آن وجود دارد: نسخه شماره 13 که اطلاعت بیشتر دربارهBase Schema Versions یا نسخه پایه Schema[…]

در مسیر MCM: در مورد USN Rollback

مشکلی که گاه و به ندرت در Replication مربوط به چندین DC در یک ساختار پیش می آید. در این حالت اطلاعات یکی نیست ولی DC ها هیچ گونه ایرادی را مشخص نمی کنند و اصلا از ایراد به وجود آمده مطلع نیستند. USN مقداری است که AD  برای مطمئن شدن از به روز بودن اطلاعت بیشتر دربارهدر مسیر MCM: در مورد USN Rollback[…]