تنظیم کردن DHCP برای دادن آدرس IPv6

برای اینکه DHCP ما بتواند IPv6 ارائه کند. باید DHCP IP Address به صورت manual تنظیم شود. قبل از اینکه به DHCP آدرس بدهیم بهتر است که Network Address خود را مشخص کنیم. من آدرس FD01::FF01:0:0:0/64 را انتخاب کرده ام. برای DHCP نیز آدرس FD01::FF01:0:0:0:0015 در نظر گرفته ام. حال می خواهم به DHCP آدرس اطلاعت بیشتر دربارهتنظیم کردن DHCP برای دادن آدرس IPv6[…]

یک نکته کوتاه: Super Scope در DHCP چیست؟

اگر با مفهوم scope در DHCP آشنایی دارید می دانید که خصوصیات زیر در مورد scope وجود دارد: یک DHCP در VLAN خود فقط از scope ی جواب می دهد که IP Address کارت شبکه DHCP جز آن قرار دارد در صورتی که بخواهید DHCP شما به VLAN های دیگر نیز  IP Address بدهد کافی اطلاعت بیشتر دربارهیک نکته کوتاه: Super Scope در DHCP چیست؟[…]

سوال: زمانی که DHCP به کلاینت ها IP می دهد conflict پیش می آید. چگونه جلوگیری کنم؟

سوال: در شبکه ما بعضی از کامپیوتر ها از IP دستی استفاده می کنند. بعضی دیگر نیز به صورت اتوماتیک از DHCP آدرس می گیرند. در بعضی از مواقع که سیستم از DHCP آدرس میگیرد امکان دارد این آدرس قبلا بر روی یک کامپیوتر تنظیم شده باشد. به همین دلیل IP conflict پیش می آید. اطلاعت بیشتر دربارهسوال: زمانی که DHCP به کلاینت ها IP می دهد conflict پیش می آید. چگونه جلوگیری کنم؟[…]